Misyon ve Vizyon

MİSYON

Osmanlı’dan günümüze uzanan süreçte, Türkiye Cumhuriyeti tarihini çağdaş dünya tarihinin bir parçası olarak ele alıp, disiplinler arası yaklaşım ve bilimsel yöntemlerle incelemek. Türk modernleşmesinin geçmişini ve problemlerini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını orijinal kaynaklara dayalı olarak, farklı ülkelerin tarihsel kaynaklarını da kullanarak karşılaştırmalı bir perspektifleincelemek;

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme tarihinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini topluma ileterek tarih bilincikazandırmak ve günümüz Türkiyesi’nin toplumsal, kültürel sorunlarını çözmeye yönelik tarihsel bilgiüretmek;

Türk modernleşme tarihini bütün yönleriyle ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneği kazanmış akademisyen ve araştırmacılaryetiştirmektir.

VİZYON

Türk tarihinin en önemli sosyo-kültürel ve siyasal dönüşümlerinden biri olan Türk İnkılâbını ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini, bütün yönleriyle ve bilimsel bir zeminde araştıran bir kurum olmayı temel stratejik vizyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda:

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını tarih metodolojisi çerçevesinde inceleyip sonuçlarını öğrencilerle ve kamuoyuyla paylaşır.

Bilimi ve bilgiyi kullanarak rekabet edebilir kültürel yaratıcılığakavuşulmasını; gündeme uygun bilimsel ve toplumsal etkinliklergerçekleştirmeyi; Türkiye’nin karşılaştığı siyasal, kültürel ve toplumsal sorunlara sağlıklı çözümler üretebilecek bilimsel yaklaşımların geliştirilmesini ve bunun sonucu olarak elde edilen bilginin ilgili kurumlara aktarılmasını amaç edinir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 21. yüzyılda karşılaşabileceği ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara ilişkin akademik düzeyde bilgi üretir ve bu bilgileri öğrencilere aktarır.

Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma” hedefi doğrultusunda öğrencilere millî, manevi, kurumsal ve evrensel değerleri tutarlı bir biçimde kazandırmayı hedefler.